Prof. Dr. Hilal GÖKTAŞ (Chairperson)

Curriculum Vitae

E-mail: hgoktas@ankara.edu.tr

0 (312) 600 01 00 / 1816-1860


Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP

Curriculum Vitae

E-mail: ddemiralp@ankara.edu.tr

0 (312) 600 01 00 / 1847

0 (312) 362 97 81


Assoc. Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ (Vice Chair)

Curriculum Vitae

E-mail: phuri@ankara.edu.tr

0 (312) 600 01 00 / 1849


Asst. Prof. Dr. Açelya YILMAZER AKTUNA (Vice Chair)

Curriculum Vitae

E-mail: ayilmazer@ankara.edu.tr

0 (312) 600 01 00 / 1850


Asst. Prof. Dr. Görkem SAYGILI

Curriculum Vitae

E-mail: gorkemsaygili@ankara.edu.tr

0 (312) 600 01 00 / 1852


Former Faculty Members

Prof. Dr. Z. Serpil TAKAÇ

2015-2018 Founding Chair of Department


Asst. Prof. Dr. Özlem BİRGÜL

2015-2018 Vice Chair


Prof. Dr. A. Cahit EVRENSEL

2015-2019